அவளும் நானும் : (கவிதை முதல் தொகுப்பு) (Tamil Version)

In Stock

மனித மனம் என்பது உணர்வுகளின் குவியல் – நகைப்பு, அழுகை, கோபம், வெட்கம், வேட்கை என. எந்தவொரு படைப்பின் நோக்கமும் ஏதோவொரு வகையில் அந்த உணர்வினை தொட்டு, இந்த படைப்பு தனக்கானது என்பதை உணரச் செய்வது தான். காதல் என்பது மனிதனை சீர்படுத்தி அறம்சார் வாழ்வியலை நோக்கி நகர்த்தும் ஒரு அற்புத உணர்வு. வெற்றி-தோல்வி, நிறை-குறை, இனம், மதம், நிறம் என்ற எந்த எல்லைக்குள்ளும் அடங்காத உணர்வது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத உணர்வில் நான் வடித்திட்டதை நீங்களும் உணர்ந்திட உங்கள் பார்வைக்கு வைக்கிறேன்.

Buy NowWorth: INR 49.00

மனித மனம் என்பது உணர்வுகளின் குவியல் – நகைப்பு, அழுகை, கோபம், வெட்கம், வேட்கை என. எந்தவொரு படைப்பின் நோக்கமும் ஏதோவொரு வகையில் அந்த உணர்வினை தொட்டு, இந்த படைப்பு தனக்கானது என்பதை உணரச் செய்வது தான். காதல் என்பது மனிதனை சீர்படுத்தி அறம்சார் வாழ்வியலை நோக்கி நகர்த்தும் ஒரு அற்புத உணர்வு. வெற்றி-தோல்வி, நிறை-குறை, இனம், மதம், நிறம் என்ற எந்த எல்லைக்குள்ளும் அடங்காத உணர்வது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத உணர்வில் நான் வடித்திட்டதை நீங்களும் உணர்ந்திட உங்கள் பார்வைக்கு வைக்கிறேன்.


Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Back to Top