என்னில் நீயடி உன்னில் நானடி பாகம் 2: Ennil Neeyadi Unnil Naanadi half 2 (Tamil Version)

In Stock

சமூகம் கற்பித்த பழைய கற்பின்இலக்கணத்தை மாற்றி,  உடலில் அல்ல கற்பு  ஊனில் உறைவதென்று உணர்ந்துஉயிரானவளை தேற்றி கைபிடித்து, தாரத்திற்கு மற்றுமொறு தாயாகி  தாயுமானவனாக மகனை போற்றித்தாய்மாமானாக, பெற்றோர் இழந்த தங்கைமைந்தனையும் வளர்த்து, தரம்கெட்ட(பகை)வர் கதை முடித்துத்  தரணிபோற்ற வாழ்ந்த ஜெய்கிருஷ்ணனின் கதைஇது…!
சக்கரத்தில் சிக்கிய அஷ்வத்தாமனாய், ஓர்பார்வையில் தனது உயிர் கொண்டபாவையிடம் உயிராகி, காதலில் கரைந்து, ஊனில் உறைந்தவளை தொலைத்து, உணவுஉறக்கம் மறந்து, உலகம் முழுதும் பறந்து, கண்டானா தனது பாவையை, வென்றானாதடையான பகைவனை, கொண்டானா இழந்தகாதலை அறிவோம் அழியா இக்கதையில்.
கலகலப்பான காளையவன், கன்னியின்கண்ணசைவில் திவ்யமாய்ச்சரணடைந்தான். மொழி சொல்லவழியில்லாதவள், விழி மொழிந்த காதலைமொழிபெயர்த்து, மணவாழ்க்கை கண்டவன்திவ்ய மங்கையின் மணாளன் மனோ.
அபாய விபத்தில் ஆசை காதலி தாயாகும்பாக்கியத்தை இழந்தாலும், அவளேஎன்னவள் எனத் தாரமாக்கி, வாழ்வில்காதலே ஆதாரமென வாழ்ந்து, உடன்பிறவாதங்கைக்கோர் கீதம் பாடி, அவளைதலைவனோடு ஜோடி சேர்த்த கதையிது…

Buy NowWorth: INR 350.00

சமூகம் கற்பித்த பழைய கற்பின்இலக்கணத்தை மாற்றி,  உடலில் அல்ல கற்பு  ஊனில் உறைவதென்று உணர்ந்துஉயிரானவளை தேற்றி கைபிடித்து, தாரத்திற்கு மற்றுமொறு தாயாகி  தாயுமானவனாக மகனை போற்றித்தாய்மாமானாக, பெற்றோர் இழந்த தங்கைமைந்தனையும் வளர்த்து, தரம்கெட்ட(பகை)வர் கதை முடித்துத்  தரணிபோற்ற வாழ்ந்த ஜெய்கிருஷ்ணனின் கதைஇது…!
சக்கரத்தில் சிக்கிய அஷ்வத்தாமனாய், ஓர்பார்வையில் தனது உயிர் கொண்டபாவையிடம் உயிராகி, காதலில் கரைந்து, ஊனில் உறைந்தவளை தொலைத்து, உணவுஉறக்கம் மறந்து, உலகம் முழுதும் பறந்து, கண்டானா தனது பாவையை, வென்றானாதடையான பகைவனை, கொண்டானா இழந்தகாதலை அறிவோம் அழியா இக்கதையில்.
கலகலப்பான காளையவன், கன்னியின்கண்ணசைவில் திவ்யமாய்ச்சரணடைந்தான். மொழி சொல்லவழியில்லாதவள், விழி மொழிந்த காதலைமொழிபெயர்த்து, மணவாழ்க்கை கண்டவன்திவ்ய மங்கையின் மணாளன் மனோ.
அபாய விபத்தில் ஆசை காதலி தாயாகும்பாக்கியத்தை இழந்தாலும், அவளேஎன்னவள் எனத் தாரமாக்கி, வாழ்வில்காதலே ஆதாரமென வாழ்ந்து, உடன்பிறவாதங்கைக்கோர் கீதம் பாடி, அவளைதலைவனோடு ஜோடி சேர்த்த கதையிது…


Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Back to Top