காற்றினிலே அவள் தென்றல் (Tamil Version)

In Stock

சுமனசி -மனோகரன் காதல் மோதலில் தொடங்கியிருந்தாலும் வேகமாகவே வளர்ந்து வந்தது .அவனுடைய தம்பி வசீகரன் , அவளுடைய தங்கை அபி என்று பேசிக் கொள்ளும் விஷயங்களின் பட்டியல் நீண்டுக் கொண்டே போயிற்றே!
திடீரென்று என்ன தான் ஆயிற்று ?அப்படி வெறுப்பும் அலட்சியமுமாய் அவன் பேசக் காரணம் தான் என்ன ?

Buy NowValue: INR 250.00

சுமனசி -மனோகரன் காதல் மோதலில் தொடங்கியிருந்தாலும் வேகமாகவே வளர்ந்து வந்தது .அவனுடைய தம்பி வசீகரன் , அவளுடைய தங்கை அபி என்று பேசிக் கொள்ளும் விஷயங்களின் பட்டியல் நீண்டுக் கொண்டே போயிற்றே!
திடீரென்று என்ன தான் ஆயிற்று ?அப்படி வெறுப்பும் அலட்சியமுமாய் அவன் பேசக் காரணம் தான் என்ன ?


Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Back to Top