வாழும் முறைமையடி… (Tamil Version)

In Stock

மதுவந்தி – சுதர்மன் காதல் இனிமையாகத் தோன்றி மோதலில் முடிந்து உடைந்தது.அவன் கோபத்தில் பேசிய வார்த்தைகளால் அவள் வேலையும் போயிற்று.
எப்படியோ மீண்டு வந்தால் புது இடத்திலும் அவன் வர மீண்டும் நடுத்தெருவில் நின்றாள் மதுவந்தி!
எத்தனை முறை தான் அவள் தாங்குவாள் ?
இதற்கெல்லாம் உண்மையான காரணம் யார் ?

Buy NowValue: INR 290.00

மதுவந்தி – சுதர்மன் காதல் இனிமையாகத் தோன்றி மோதலில் முடிந்து உடைந்தது.அவன் கோபத்தில் பேசிய வார்த்தைகளால் அவள் வேலையும் போயிற்று.
எப்படியோ மீண்டு வந்தால் புது இடத்திலும் அவன் வர மீண்டும் நடுத்தெருவில் நின்றாள் மதுவந்தி!
எத்தனை முறை தான் அவள் தாங்குவாள் ?
இதற்கெல்லாம் உண்மையான காரணம் யார் ?


Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Back to Top